ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิ่นมุก มะปราง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6