ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวยุวดี เมฆคลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลัดดาวัลย์ ศิริวงษ์
ครู คศ.2