ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจงจิตร ทองอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุชาติ พวงยอด
ครู คศ.2