ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลาการทางการศึกษา

นายวันทนา นวลแสง
นักการภารโรง

นางสาวมณีนุช บุดดีเคน
ครูธุรการ