ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสรกฤช สีดาดิลกกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพุทธรักษา ศิริวงษ์
ครู คศ.2