ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจาริณี ไพรบึง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์