ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปัญญ์ญาภา แก้วกัณหา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกาญกันตา เหมือนเพ็ชร
ครู คศ.2