ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ (อ่าน 351) 21 ก.พ. 60
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม (อ่าน 275) 21 ก.พ. 60
โรงแรียนกุญชรศิรวิทย์ กำหนดออกแนะแนววันที่ 13-14 มีนาคม 2560 (อ่าน 256) 16 ก.พ. 60
แจ้งเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 631) 18 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป โรงเรียนกุญชรศิรวิทยมีความประสงคจะ สอบราคาซื้ (อ่าน 634) 18 เม.ย. 58
ขอเชิญร่วมงานพิธีทอดกฐินพระราชทานขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 1207) 22 พ.ย. 56
(อ่าน 734) 24 มิ.ย. 56
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 20-22 มิ.ย. 56 ณ วัดซำเขียน อ.ขุนหาญ จ (อ่าน 869) 19 มิ.ย. 56
ผู้ว่าสัญจร (อ่าน 786) 19 มิ.ย. 56
(อ่าน 709) 17 มิ.ย. 56