ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางคุณากร บุญสาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางจงจิตร ทองอินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่านอำนวยการและบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-ป้จจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ พวงยอด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสรกฤช สีดาดิลกกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ จุรัณชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556- ปัจจุบัน